waiting...


 • 花樣織戀手鍊

  2980

 • 星河光圈手鍊(半圈款)

  1380

 • 星河光圈手鍊(整圈款)

  1980

 • 慶典三角手鍊

  1680

 • 方塊魅影手鍊(雙鑽款)

  1980

 • 方塊魅影手鍊(單鑽款)

  1680

 • 盛世光年珍珠連指手環

  3180

 • 繁花盛開手鍊

  2080

 • 迴旋珍珠手鍊

  1480

 • 流水年華手鍊

  3280

 • 對開雙鑽手環

  2180

 • 流金歲月手環

  2480

 • 榮耀之光手環

  2580

 • 經典長方圓手環

  2480

 • 冰沁幻晶手鍊

  1680